Adatvédelmi irányelvek

A szerződésben megadott személyes adatok tekintetében az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a Residens Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság az alábbiakban tesz eleget.

Az adatkezelés célja: szerződés teljesítése, szerződésből eredő jogok érvényesítése, kötelezettségek teljesítése, jogszabályi kötelezettség betartása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése / szerződés teljesítését követően jogos érdek (szavatosság jogok biztosítása, követeléskezelés) / jogszabályi kötelezettség betartása.

Az érintett adatok tárolásának időtartama: a szerződés teljesítését követő 10 év.

Tájékoztatjuk, hogy Ön/kapcsolattartó, mint természetes személy az adatkezelés során az EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintettként az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

  • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog,
  • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog ,
  • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog,
  • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog,
  • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog,
  • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog.

Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c , Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., Telefonszám: +36 (1) 391-1400, Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu) Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Residens Kft., 6724 Szeged, Bakay Nándor u. 52. címre vagy elektronikusan az info@residens.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.